Info om tungmetaller

Information om tungmetaller i bygninger og boliger

Få et godt tilbud
på håndtering af
tungmetaller:
Tlf.: 6910 2323
Mobil: 2087 8319

Tungmetaller

Det er i dag alment kendt, at miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer kan findes i rigtig mange typer  bygningsdele og installationer.

Særligt meget kan findes i bygninger opført eller renoveret i perioden 1955-1980, men også fra nyere tid.

Det er typisk asbest, pcb og giftige tungmetaller der er det store problem

U

Bruges det stadigt?

Tungmetaller har været brugt (og bliver fortsat brugt) i byggematerialer. I dag er der nogle stoffer der er forbudte, mens der er lavet skrappe grænseværdier for andre.

Der findes en række af forskellige stoffer, som har det til fælles, at de kan være skadelige både for mennesker og miljø, hvis de ikke håndteres og bortskaffes forsvarligt.
Det er bl.a. bly, zink, kviksølv og cadmium

agsdi-eyedropper

Brug af tungmetal

Tungmetaller er grundstoffer, som findes naturligt i miljøet. En række tungmetaller har været anvendt i byggematerialer som kemisk tilsætning i bl.a. maling.

Man tilsætter eksempelvis tungmetaller i malingen, hvis man har brug for en bestemt egenskab. Dette kan være hvis man ønsker en blank eller mat overflade, eller en overflade der er modstandsdygtigt overfor skimmelvækst.

s

Er det farligt?

Tungmetaller såsom bly og lign. er særdeles sundhedsskadelige.

Når man bearbejder byggematerialer med indhold af tungmetaller, vil der ske en frigivelse til omgivelserne via støv og gasser. Støv og gasser vil først blive frigivet ved slibning, skæring eller opvarmning med varmepistol på malede overflader.

Info om skimmelvækst

Bygningens alder

Bygningens alder kan faktisk sige noget om, hvilke miljøfarlige stoffer, der kan forekomme i bygningens konstruktioner. Det er typisk bygninger der er opført i perioden fra 2. verdenskrig og frem til 1980’erne, som er mest udsat for forurening med asbest, PCB og tungmetaller. I dag kan der i visse tilfælde kan selv nyere bygninger indeholde tungmetaller 

BLY

Bly er ofte blevet anvendt i maling og grunder. Det er både anvendt til maling til træværk og vægge.

Det er også blevet brugt i bygningskonstruktioner til blandt andet taginddækninger, pakninger, flise-glaseringer og faldstammer.

Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

ZINK

Zink har været anvendt i byggeriet, dels i metallisk form, og dels som tilsætningsstof i andre materialer.
Derfor findes det både i bl.a. tagrender og nedløbsrør samt i maling og gulvbelægninger.

zink er skadeligt for mennesker og miljøet, derfor skal håndtering af metallet ske med omhu. Anvendelse af zink byggeriet er fortsat tilladt, men med klare regler for grænseværdier.

KVIKSØLV

Kviksølv er et tungmetal med mange gode egenskaber, men som desværre har vist sig at være særdeles sundhedsskadeligt.

I bygninger ses det i dag hyppigst i maling.
Her er det tilsat for at konservere samt for at forhindre udviklingen af skimmelsvamp.
Det er i dag ulovligt at benytte kviksølv inden for byggeri.

CADMIUM

Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer og i visse malingtyper.
Cadmiumforbindelser er sundhedsskadeligt for mennesker og kan bl.a. medføre kroniske skader på nyrer og knogler.

Det er desuden også skadeligt for dyr og miljø.

Cadmium skal altid håndteres som farligt affald

Tungmetaller i forbindelse med renovering eller nedbrydning

Hvis du skal renovere eller bygge til, er det vigtigt at være opmærksom på farligt affald.

Man er faktisk forpligtet til at screene for farlige stoffer. Og man skal faktisk anmelde sit renoveringsprojekt til kommunen, hvis man renoverer mere end ti kvadratmeter, generer mere end et ton affald, eller hvis man ved, der er noget farligt i affaldet.

Det er nemlig dit ansvar som bygherre – det vil sige den, der ejer bygningen. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere her: KLIK HER

Der kan typisk forefindes tungmetaller i en lang række bygningsdele. Det kan være vinduer og døre samt fugerne omkring vinduer og døre.
Det kan også være tagsten, malet puds, glaserede fliser, tagplader og lette facadeplader.

Der kan også ofte være tungmetaller i gammel maling på træværk, tapet, vægge, metal mv. samt i glasurer på fliser og tegl forekomme et højt indhold af bly og eventuelt andre tungmetaller.

Vil man være sikker på hvilke dele i ens hus der er tungmetaller i, anbefaler vi på det kraftigste at man får et professionelt firma til at teste for tungmetaller.
Der findes en hel del firmaer i Danmark, der tilbyder denne form for prøver. I Zimplex har vi eksempelvis kun hørt gode ting om DMR. (Dansk Miljørådgivning A/S)

 

Tungmetaller i maling

Der hvor vi oftest oplever at vi skal fjerne tungmetaller, er fra malede overflader.

blyholdig maling har ofte været anvendt som grunder eller som egentlig malerbehandling på grund af sin fremragende dækningsevne og algehæmmende virkning.

Ofte vil der i gammel maling på træværk forekomme et højt indhold af bly og eventuelt andre tungmetaller. (ex. Zink). Derfor er det godt at være ekstra opmærksom på dørkarme og lister m.v hvis man skal renovere eller ombygge.

Bly har været anvendt i byggeriet i århundreder. Blyhvidt, (hvidt malings-pigment), blev forbudt i Danmark i 1950, mens anvendelsen af de fleste andre blyprodukter blev forbudt i 2001.

p

Affald med bly

Blyforurenet affald med blyindhold over grænsen for farligt affald, bør lægges i kraftige eller dobbeltlaget affaldsposer, og opbevares i aflåste containere.

Blyforurenede materialer med blyindhold under grænsen for farligt affald, lægges i containere til deponi eller forbrænding.

VIGTIGT: Alt blyaffald skal bortskaffes som anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.

Sikkerhed

Tungmetaller i støv og andet byggeaffald kan spredes til naturen og skade helbredet hos de sanitører der forestår miljøsaneringen, hvis materialerne ikke håndteres og bortskaffes korrekt.

Derfor skal der ved håndtering og sanering af tungmetaller tages særlige forholdsregler. Ellers vil stoffet spredes til omgivelserne og udgøre en miljømæssige- og sundhedsmæssig risiko .

bly - farligt affald

Hvis affaldet har et indhold af bly er på under 40 mg/kg, er det i praksis accepteret som almindeligt byggeaffald.

Hvis affaldet indeholder mellem 40 og 2500 mg/kg, er affaldet forurenet med bly,

Hvis det indeholder mere end 2.500 mg/kg, betragtes det som farligt affald.

l

Hvor skal affaldet hen

Forurenet og farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen anviser herefter affaldet til videre håndtering.
Forurenet affald henvises typisk til deponi, mens det farlige affald henvises til destruktion.

Alle Kommuner har udarbejde et affaldsregulativ for farligt affald, hvori anvisninger til specifikke affaldstyper beskrives. Reglerne kan typisk findes på kommunens hjemmeside.

Brug for en skarp pris på sanering af bly, zink, kviksølv eller cadmium?

Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt