69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Standard salg- og servicebetingelser

    

    

   Er der det mindste du er i tvivl om
   vedr. nedenstående betingelser, kontakter du os bare.
   Betingelserne er lavet for både DIN og VORES sikkerheds skyld

   Med venlig hilsen

   Kontakt-Jan_Sørensen
   Jan Sørensen
   js@zimplex.dk
   Tlf.: 26357587

    

   Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. januar 2021 og gælder ved alle køb af ydelser fra Zimplex, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

   Generelt

   1. Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller ved et særligt dokument.
   2. Normal arbejdstid er normalt hverdage mellem klokken 08:00 og kl. 18:00
   3. Det påhviler altid kunden at give alle relevante oplysninger til os, inden både tilbud udarbejdes samt inden en given opgave udføres. Har vi ikke modtaget alle relevante informationer, kan dette have betydning for tilbud/pris/udførsel.
   4. Zimplex udarbejder altid tilbudsmateriale så præcist som muligt. Vi tager dog altid forbehold for tastefejl, trykfejl samt åbenlyse fejl-kalkuleringer.
   5. Vi vil altid efter bedste evne værne om Kundens værdier, herunder løsøre, adgangsnøgler og adgangskort
   6. Zimplex hæfter ikke for fejl og mangler i relation til opgaveudførsler, der kan tilskrives sædvanlig slitage, brug eller ændringer foretaget af kunde samt eksisterende skader.
   7. Vi tager forbehold for mærker og afskalninger fra tape brugt til afdækning, forsegling, beskæring mv.
   8. Zimplex forbeholder sig retten til at kræve erstatning eller kompensation som følge af ikke planlagt afbrydelse af aftalt arbejde. Vi har ret til at fakturere for forgæves kørsel/besigtigelser etc.
   9. Kunden samt andre udefrakommende må aldrig komme ind på afspærrede områder uden sikkerhedsudstyr. Zimplex kan ikke drages til ansvar for følger, der opstår ved indtrængen på afspærret område

   Betalingsbetingelser

   1. Omkostninger til/fra tredjemand eller underleverandør, viderefaktureres videre til Kunde, med tillagt tillæg på 15% – Dog ikke uden at informere kunden om dette, og kun hvis der ikke allerede er aftalt pris.
   2. Betalingsbetingelser til erhverv: Medmindre andet er skriftligt aftalt forud for en aftale/ordre, er betalingsbetingelserne altid netto 8 dage.
   3. Betalingsbetingelser til private: : Medmindre andet er skriftligt aftalt forud for en aftale/ordre, faktureres der altid 50% forlods, inden opgaven påbegyndes. Restbeløbet faktureres først efter opgaven er løst – netto 8 dage.
   4. Kunden er pligtig til at oplyse eventuelt rekvisitionsnummer, skadenummer, ordre nr. og lign. rettidigt og uden ugrundet ophold, til Zimplex, såfremt denne skal fremgå af faktura.
   5. Zimplex kan altid vælge at del-fakturere på større opgaver, hvor Zimplex vederlag forventes at overstige kr. 15.000, – og/eller leverancen/opgaven forventes at løbe over mere end 25 dage.
   6. Eventuelle rabatter, bonusser, særpriser m.v. bortfalder, hvis Kunden udelader rettidig betaling.
   7. Opgaver der udsættes eller annulleres, hvor allerede bestilte/indkøbte materialer ikke kan tåle at opgaver udsættes (såsom tøris) eller der er bestilt specielle materialer hjem til en given opgave, vil udgifter til disse blive faktureret Kunden, – Hvis udsættelse eller annullering af opgaven ikke skyldes Zimplex.

   Forsikring

   1. Zimplex har naturligvis tegnet en erhvervs- og produkt- ansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen dækker skader, der skyldes uagtsomhed fra Zimplex side efter dansk rets almindelige regler.
   2. Zimplex dækker dog ikke skader, fejl eller mangler, som skyldes eller udspringer af arbejde udført i henhold til (eller manglende) instrukser og informationer fra Kunden eller dennes rådgiver, herunder, men ikke begrænset til fejlagtige byggetekniske løsninger/tegninger, som efterfølgende udløser krav om udbedring af fejl og mangler mv. imod Zimplex.
   3. Simpelt tyveri fra Zimplex på Kundens ejendomme eller lejemål, hvor tilstrækkelig sikring ikke er foretaget, erstattes af Kunden eller dennes forsikringsselskab med nyværdi, og uden afslag i forbrug frem til datoen for tyveri.
   4. Det påhviler kunden at gennemgå arbejde udført af Zimplex. Mangler og fejl, der kan ses ved overfladisk og/eller visuel kontrol, skal meldes skriftligt til Zimplex inden 14 dage efter udført arbejde. Reklamationer der ikke kan opdages ved almindelig kontrol, skal meldes skriftligt og hurtigst muligt, og uden ubegrundet forsinkelse, til Zimplex.
   5. Udbedring af fejl og mangler, samt erstatningsarbejde, som skyldes Zimplex ansvar, kan alene igangsættes efter skriftlig accept fra Zimplex, såfremt der er modtaget en tydelig omfangsbeskrivelse/erstatningsopgørelse af skaden, fejl og mangler, samt et tilbud eller overslag på udbedring, forud for opgavens opstart. Kan Zimplex selv udbedre en given fejl/skade, har Zimplex altid ret til dette.
   6. Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort/koder/nøglebrikker. I tilfælde af Zimplex medarbejderens tab af de overdragne fysiske adgangsmaterialer, erstatter Zimplex omkostningen til reproduktion af den eller de tabte nøgler/adgangskort, men ikke andre skader eller tab lidt af Kunden.
   7. Vi kan ikke tage ansvar for evt. misbrug af udleverede koder og lignende tekniske/digitale adgangsinfo, der skyldes tyveri, digital kriminalitet m.v.

    

   Force Majeure

   1. Ved force majeure suspenderes Zimplex forpligtigelser i henhold til indgående aftaler og opgaver. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer:
   2. Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomst- stridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, pandemi og epidemi.
   3. Hvis force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 14 dages skriftligt
   4. Påberåbelse af force majeure skal ske skriftligt, og uden ugrundet ophold til modsat part
   5. Alle former for deadlines suspenderes eller aflyses ved Force Majeure – Dette gælder både for Kunde og for Zimplex.

    

   Ved udvalgte opgaver tages der fotos før/under/efter vores arbejde. Der tages kun fotos af de områder der arbejdes på. Fotos benyttes til dokumentation/undervisning/markedsføring. De offentliggøres aldrig med navn/adresse/tlf eller lignende info på Kunden. Ønsker man ikke at fotos benyttes til markedsføring, skal dette oplyses til info@zimplex.dk.

   Fag-specifikke tilføjelser til overstående betingelser

   Vedr.blæseopgave

   Som udgangspunkt anbefaler vi Kunden at købe en prøveblæsning, inden der aftales en komplet opgave der involverer blæsning. Denne prøveblæsning vil sikre at overflader ikke skades samt der udarbejdes et reference-resultat. Fravælges en prøveblæsning efter udtrykkelig anbefaling fra Zimplex, kan vi ikke tage ansvar for resultat/skader.

   Står kunden selv for afdækning, eller har meddelt at afdækning ikke er nødvendigt, kan Zimplex ikke drages til ansvar for støv og/eller skader

   Efter endt blæsning foretages en grov-rengøring, der ofte er en grov-fejning. En egentlig rengøring påhviler kunden.

   Er der giftige stoffer i det materiale der skal blæses, er det kundens ansvar at få testet materialet – evt i samarbejde med Zimplex

   Vedr. miljøsanering

   Zimplex forpligter sig til at efterleve love om håndtering af farlige stoffer.  Det er kundens ansvar at der er mulighed for at der kan sættes miljø container tæt på det område, hvor der skal arbejdes, hvis opgaven kræver dette. Kan den ikke stå tæt på, fakturerer Zimplex for den ekstra tid der benyttes, til at fylde containere.

   Miljøcontainere og lignende beholdere der benyttes til at transportere farligt affald til deponi, faktureres separat, hvis andet ikke er aftalt. Det er altid kundens ansvar at der er sørget for plads til miljøcontainer.

   Vi tilbyder gerne afsluttende test for asbest mv, til dokumentation efter saneringsarbejde. Selve analysen bliver dog altid foretages af uvildigt laboratorie, og faktureres kunden.

   Vedr. Rygerboliger

   Det er kundens ansvar at meddele, hvis der er overflader der ikke tåler nedvaskning.
   Vi tager ikke ansvar for hverken træværk, malede overflader osv der ikke tåler rengøring,hvis dette ikke er meddelt på forhånd.

   Vi kan naturligvis ikke fjerne misfarvninger der er trængt ind i materialer. Men overfladen saneres alligevel.

   Der kan ikke gives garanti for at en ozon behandling er nok, til at fjerne al resterende lugt efter sanering.
   Det er dog den billigste metode, og den er nok i op til 80% af tilfældende.

   Derfor anbefaler vi normalt at starte med denne metode benyttes

   Vedr. graffiti

   Vi fjerner altid graffiti så nænsomt som muligt.
   Der kan dog være overflader, maling, puds og fuger, der er porøse eller sarte, og som risikerer følgeskader.
   Dette kan Zimplex ikke holdes ansvarlig for.

   Er der trængt maling ind i en overflade, kan dette desværre typisk kun fjernes ved mekanisk afrensning.
   Dette kan dog først ses, efter en almindelig graffiti rens.

   Det kan være nødvendigt at male over, efter endt graffitirens. Dette kommer an på overfladen der skal renses, og er naturligvis ikke Zimplex ansvar.