69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Info om PCB

   Information fra en fagmand om PCB og PCB sanering

   Få et godt tilbud
   på PCB-sanering:
   Tlf.: 6910 2323
   Mobil: 2087 8319
   t

   PCB-info

   PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler.

   PCB blev før i tiden anvendt på grund af stoffets fremragende tekniske egenskaber. Det er f.eks. meget holdbart og har en god isoleringsevne, gode smøreegenskaber og lav brændbarhed.

   Stoffet er faktisk en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser, kit og termoruder. Det blev typisk benyttet i byggematerialer i perioden 1950 – 1977.

   r

   Er PCB farligt?

   Ja, PCB er skadeligt for både mennesker, dyr og natur. PCB er et såkaldt persistent stof, dvs. at det hober sig op i dyr og mennesker.

   PCB kan føre til sygdomme i immunsystemet og til diabetes samt påvirke skjoldbruskkirtlen og leveren. Det er desuden også kræftfremkaldende!
   Selvom PCB er forbudt, findes det desværre stadig i vores omgivelser og bygninger. Når PCB bliver håndteret forkert, bliver stoffet spredt til naturen og ophobet i vores fødekæder

   Hvor finder man PCB

   I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i mange forskellige fugeprodukter, kit, klæber og termoruder.

   I perioden 1950 til 1977 var PCB et populært tilsætningsstof i elastiske fugeprodukter til byggesektoren.

   Selvom afdampningen fra PCB aftager over tid, afgiver byggematerialer med PCB og evt. tilgrænsede materialer, som PCB er sivet ind i, stadig PCB efter mere end 30 år.

   Kan det fjernes?

   For at undgå spredning af PCB til mennesker og miljø, er det vigtigt at følge de særlige regler, der gælder for bortskaffelse af affald med PCB.

   Det er vigtigt at PCB materialer fjernes af fagfolk, og at affald med PCB i, håndteres korrekt.

   PCB-holdigt affald skal frasorteres andet affald og herefter destrueres. Hvis PCB-koncentrationen i affaldet er over 50 mg/kg, er det farligt affald, og skal håndteres efter gældende regler.

   Info om PCB og PCB-sanering

   PCB affald

   Du kan i din kommunes affaldsregulativ se, hvordan PCB-holdigt affald fra husholdninger skal håndteres. Affaldsregulativet kan findes på kommunes hjemmeside.
   For affald med PCB fra eksempelvis håndværkere og sanitører, gælder der andre regler, da det betragtes som farligt erhvervsaffald.

   PCB er gift

   PCB er et sundheds- og miljøfarligt giftstof. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø.

   I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes desværre stadig i vores omgivelser.

   PCB og forbud

   PCB blev heldigvis forbudt til langt de fleste anvendelser i Danmark tilbage i 1976. Internationalt er PCB reguleret af Stockholm-konventionen, som blev vedtaget i 2001.
   Konventionen regulerer persistente, organiske miljøgifte (ofte forkortet til POP-stoffer eller blot POP’er).

   Affald, som indeholder mere end 50 mg PCB per kg, er klassificeret som farligt affald. Derfor skal affaldet som udgangspunkt destrueres.

   Det vil i praksis sige, at affaldet skal brændes på et anlæg, der har tilladelse til afbrænding af farligt affald, der indeholder PCB.

   Screening for PCB

   Du er som boligejer/byggeherre forpligtiget til at undersøge bygninger fra perioden 1950-1977 for PCB, inden du begynder at rive dem ned eller renovere dem. Du skal derfor foretage en såkaldt screening, som skal afklare, om din bygning kan indeholde PCB. Dette krav gælder, hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet omfatter:

   • Udskiftning af termoruder,
   • Arbejde med mere end 10 m2
   • giver mere end 1 tons affald

   Sanering af PCB

   Det er vigtigt at man lader erfarne og kompetente fagfolk om at sanere og håndtere PCB-holdige materialer.

   Du må ikke selv begynde at fjerne PCB. Sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde, der både kræver særligt sikkerhedsudstyr, korrekt afdækning og sluser samt erfaring og de rette kompetencer.

   Hvis du benytter Zimplex til at sanere for PCB, er du sikret at alt foretages på både sikker og forsvarlig vis.

   Hvor sidder der PCB

   PCB blev ofte anvendt til bygningsfuger, fuger i betonelementer, fugning og forsegling omkring døre og vinduer og i vådrum.

   Det er også blevet benyttet til kit og til at blande i maling, klæber, gulve spartelmasse m.v.

   Det blev hovedsagligt benyttet I perioden 1950 til 1977

   Er det dyrt at få fjernet

   Da det er både et omfattende og særdeles krævende arbejde at sanere for PCB, kan det desværre hurtigt koste en del tusind kroner at få saneret en bygning for PCB.

   Heldigvis tilbyder Zimplex PCB-sanering og sikker håndtering af affald med PCB til nogen af markedets bedste priser.

   Du sparer ofte 20-30 %, ved at vælge Zimplex til din saneringsopgave – UDEN at det går ud over sikkerhed og kvalitet.

   Dækker din forsikringen, hvis du har PCB i din bygning?

   Hvis PCB’en skal fjernes korrekt, er det også ofte nødvendigt at fjerne de sekundære kilder.

   Det betyder, at det i mange tilfælde kan være nødvendigt at skære betonen omkring fugerne væk, ligesom beklædning af f.eks. gulve og lofter, maling mv. skal skrælles af. Derfor er det desværre ofte en større opgave at få fjernes PCB fra en bygning.

   Ydermere kan dele af bygningen og indbo være så forurenet med PCB, at det nedbrydes – alt sammen for ejeren af bygningens regning.

   Det er nemlig ikke muligt at forsikre sig mod eventuelle problemer med PCB.

   Som privat boligejer kan hverken ejerskifteforsikringen eller husforsikringen dække omkostningerne ved at slippe af med PCB.

   Hvordan ser PCB ud?

   PCB er kendetegnet ved at det er svært nedbrydeligt, let optageligt i organismer og særdeles skadeligt for miljø og mennesker.

   Derfor er det også vigtigt at man får fjernet PCB, hvis det er et problem i sin bygning.

   Problemet er bare, at det er ikke til at se eller lugte, om eks. en fuge indeholder PCB. Du kan heller ikke se, om den lim, der er benyttet til at forsegle ruderne på termovinduer.

   Derfor er det nødvendigt med undersøgelser af bygningen for at fastslå problemets omfang.

   Der findes rigtig mange gode danske firmaer, der kan foretage sådanne undersøgelser.
   Vi kan bl.a. anbefale DMR – Læs mere her

   PCB i boliger

   En kortlægning af PCB i danske bygninger viser, at PCB især findes i maling, gulvbelægninger og fuger fra perioden 1950-1977
   (periode hvor PCB var tilladt i byggematerialer.)

   over 100.000 én- og to-familieshuse i Danmark vurderes at indeholde materialer med PCB i så høje koncentrationer, at de skal bortskaffes som farligt affald.

   PCB i lejeboliger

   Lejere, som har viden eller begrundet mistanke om at boligen er sundhedsfarlig grundet PCB (jf. Sundhedsstyrelsens vejledende værdier,) kan henvende sig til udlejeren for at
   få problemet undersøgt nærmere af fagfolk. Udlejeren har faktisk pligt til at undersøge problemet, hvis mistanken er begrundet.

   s

   Sikkerhed ved sanering

   Sikkerheden er meget vigtig, når der skal saneres for PCB. Vær derfor opmærksom på, at det firma, du får til at foretage saneringen, har erfaring og de rette kompetencer og sikkerhedsudstyr, til at udføre PCB-sanering. Eks. skal alle der opholder sig i arbejdsområdet skal bære specielle handsker, overtræksdragter og særlige åndedrætsværn.

   U

   Fagmand og sanering

   Mennesker kan bl.a. optage PCB ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men man kan desværre ikke se eller lugte den.

   Derfor er det vigtigt at hvis man har en mistanke om at der er problemer med PCB, at man henvender sig til fagfolk, med de rette kompetencer.

   Brug for en skarp pris på PCB-sanering og håndtering af affald med PCB?