69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Service- og leveringsbetingelser

   w

   Vores vigtigste betingelse

   Selvom vi har udarbejdet en lang række standards-betingelser, er den vigtigste vi bruger faktisk:

   En aftale er en aftale.

   Vi står altid inde for vores tilbud og aftaler, og indgår vi en aftale med dig, kan du godt regne med at den overholdes!

    

   l

   Standardsbetingelser

     De er hovedsagligt udarbejdet, for at undgå tvivl-spørgsmål og uenigheder mellem Zimplex og kunder.

   Det sidste vi ønsker er nemlig, at være uenige med en kunde.

   Derfor vælger vi ALTID den konstruktive og kompromissøgende kommunikation ved evt. uenigheder eller tvivl.

    

   Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. november og gælder ved alle køb af ydelser fra Zimplex, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

   1.  Generelle betingelser

   • De almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på Zimplex’s serviceydelser m.v. i det omfang de ikke er blevet fraveget ved skriftlig aftale imellem os.Dette gælder både akutte og planlagte opgaver samt ekstraarbejde, som Zimplex er rekvireret til af
   • Zimplex forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Det er de salgs- og leveringsbetingelser, som til enhver tid måtte være tilgængelige på zimplex.dk,

   2.  Priser

   • Medmindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud eller skriftlig aftale, gælder Zimplexs til enhver tid gældende prisliste, som til enhver tid måtte være tilgængelige på zimplex.dk ( først fra 1/12-2020)
   • Ved opgaver som tørisblæsning og lignende opgaver hvor bestilte materialer ikke kan tåle at opgaver udsættes, vil udgifter til disse blive faktureret Kunden.
    (Hvis udsættelse af opgaven ikke skyldes Zimplex)
   • Vores priser er altid baseret på at arbejdet udføres altid på hverdage – mellem kl 08-18. Dog ikke hvis andet er skriftligt aftalt.
   • Ved opgaver til private uden cvr, betales der altid 50% forlod, og resten når opgaven er afsluttet – netto 8 dage.

   3.  Betalingsbetingelser og fakturering

   • Medmindre andet er skriftligt aftalt forud for en aftale/ordre, er betalingsbetingelserne altid netto 8 dage. Såfremt sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, eller i en weekend, skal betaling effektueres, således at den indgår på Zimplex konto den sidste hverdag før sidste rettidige
   • Kunden er pligtig til at oplyse eventuelt rekvisitionsnummer, skadenummer, ordre nr og lign. rettidigt og uden ugrundet ophold, til Zimplex, såfremt denne skal fremgå af faktura. Mangel på oplysning af disse oplysninger, berettiger ikke kunden til at tilbageholde eller udskyde betaling helt eller
   • Zimplex kan altid vælge at del-fakturere på større opgaver, hvor Zimplex vederlag forventes at overstige kr. 24.000, – og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 25 dage.
   • Eventuelle rabatter, bonusser, særpriser m.v. bortfalder, hvis Kunden udelader rettidig betaling.

   4.  Ekstra arbejde

   • Medmindre andet er aftalt forud for ekstra arbejde udover arbejde beskrevet og aftalt ud fra tilsendt tilbud/aftale, skal dette altid aftales mellem Kunde og Zimplex inden ekstra arbejde udføres på Kundes regning.
   • Kunden må aldrig aftale med vores personale om at udføre ekstra arbejde, ud over det aftalte uden at dette er godkendt af både Kunden og Administration hos Zimplex.

   5.  Zimplex´ forpligtigelser

   • Zimplex er forpligtet til som minimum at levere de bestilte ydelser/opgaver, der er beskrevet i fremsendte tilbud.
   • Vi udarbejder altid tilbudsmateriale så præcist som muligt. Vi tager dog altid forbehold for tastefejl, trykfejl samt åbenlyse fejl-kalkuleringer.
   • Zimplex skal altid overholde deadlines, der er skriftligt indgået mellem Kunde og Zimplex. Deadlines der ikke er aftalt med Zimplex, kan ikke gøres gældende overfor Zimplex.
    Ved overskridelse af deadlines fra Zimplex ’s side, kan vi ikke tilskrives dagbøder og lignende omkostninger, uden forudgående skriftlig aftale.
   • Vi hæfter ikke for skader,fejl og mangler i relation til opgaveudførsler, der kan tilskrives sædvanlig slitage, brug eller ændringer foretaget af kunde
   • Zimplex hæfter for naturligvis for skader, fejl og mangler, som vi er direkte skyld i

   6.  Kundens forpligtelser

   • Kunden skal rettidigt – og løbende – informere Zimplex om alle forhold, der har betydning for opgavens gennemførelse, herunder sikkerhed, forsinkelser m.v.
    Eventuelle meromkostninger som følge heraf afholdes af kunden.
   • Kunden skal, uden ugrundet ophold, rette henvendelse til Zimplex, såfremt der erfares fejl eller mangler ved den aftalte opgave. Reklamationer skal på behørig vis dokumenteres af Kunden og påpeges inden for 14 dage efter opgavens udførsel – Hvis andet ikke er aftalt.

   7.  Tavshedspligt

   • Zimplex medarbejdere og Kundens medarbejdere er både under og efter opgavens udførsel underkastet tavshedspligt med hensyn til hhv. Kundens og Zimplex arbejdsmetoder og produktion, samt andre fortrolige forhold, som hhv. Zimplexs medarbejdere eller Kundens medarbejdere måtte få kendskab til hos kunden eller om Zimplex.
   • Materiale tilsendt til Zimplex, vil aldrig blive videredelt med 3. part, og info opnået fra tilsendt materiale, må ikke videregives
   • Materiale – herunder tilbud, må aldrig videregives til 3. part uden forudgående aftale.
   • Zimplex oplyser eller videregiver aldrig informationer om kunder, opgaver mv. til 3. part uden forudgående aftale.

    

   Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. november og gælder ved alle køb af ydelser fra Zimplex, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

   8.  Force Majeure 

   • Ved force majeure suspenderes Zimplex forpligtigelser i henhold til indgående aftaler og opgaver. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer:
    Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomst- stridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, pandemi og epidemi.
   • Hvis force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 14 dages skriftligt
   • Påberåbelse af force majeure skal ske skriftligt, og uden ugrundet ophold til den anden
   • Alle former for deadlines suspenderes eller aflyses ved Force Majeure – Dette gælder både for Kunde og for Zimplex.

   9.  Forsikring og erstatning 

   • Zimplex har tegnet en erhvervs- og produkt- ansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen dækker alene skader, der skyldes uagtsomhed fra Zimplex side efter dansk rets almindelige regler.
   • Zimplex dækker ikke skader, fejl eller mangler, som skyldes eller udspringer af arbejde udført i henhold til (eller manglende) instrukser og informationer fra Kunden eller dennes rådgiver, herunder, men ikke begrænset til fejlagtige byggetekniske løsninger/tegninger, som efterfølgende udløser krav om udbedring af fejl og mangler mv. imod Zimplex.
   • Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes Zimplex erstatningsansvar over for Kunden kan i intet tilfælde overstige 5 mio. kr. pr skade pr. kalenderår.
   • Zimplex kan ikke drages til ansvar for arbejde udført af 3. part, med mindre at Zimplex skriftligt har taget ansvaret herfor i fremsendte tilbud eller skriftlige aftaler forud for igangsætning af den aftalte arbejde / leverance.
   • En kunde skal altid aktivt – eller i samråd med Zimplex, udføre/igangsætte nødvendige forebyggende tiltag på opgavelokationer, der kan forhindre simpelt tyveri fra Zimplex og dennes samarbejdspartnere.
   • Simpelt tyveri fra Zimplex på Kundens ejendomme eller lejemål, hvor tilstrækkelig sikring ikke er foretaget, erstattes af Kunden eller dennes forsikringsselskab med nyværdi, og uden afslag i forbrug frem til datoen for tyveri.
   • Det påhviler kunden at gennemgå arbejde udført af Zimplex. Mangler og fejl der kan ses ved overfladisk og/eller visuel kontrol, skal meldes skriftligt til Zimplex inden 14 dage efter udført arbejde.
   • Udbedring af fejl og mangler, samt erstatningsarbejde, som skyldes Zimplex ansvar, kan alene igangsættes efter skriftlig accept fra Zimplex. Kan Zimplex selv udbedre en given fejl/skade, har Zimplex altid ret til dette.
   • Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort/koder/nøglebrikker. I tilfælde af Zimplex medarbejderens tab af de overdragne fysiske adgangsmaterialer, erstatter Zimplex omkostningen til reproduktion af den eller de tabte nøgler/adgangskort, men ikke andre skader eller tab lidt af Kunden. Omstilling/udskiftning af låsesystemer erstattesVi kan ikke tage ansvar for evt. misbrug af udleverede koder og lignende tekniske/digitale adgangsinfo, der skyldes tyveri, digital kriminalitet m.v.

   10.  Misligholdelse 

   • Hvis Kunden misligholder indgåede aftaler, samt de til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelserne, berettiger sådan misligholdelse Zimplex til uden yderligere varsel at ophøre med/ afbryde igangsatte opgaver, Afhentning af eventuelt materiel og udstyr samt indkøbt materialer indkøbt til denne specifikke opgave + udgifter tilknyttet hjemsendelse af personale afholdes af Kunden. Desuden ophæves enhver aftale med kunden.
   • Zimplex forbeholder sig retten til at kræve erstatning eller kompensation som følge af ikke planlagt afbrydelse af aftalt arbejde. Vi har ret til at fakturere for forgæves kørsel/besigtigelser etc.

   11.  Generelt ved alle opgaver

   • Det påhviler altid kunden at give alle relevante oplysninger til os, inden både tilbud udarbejdes samt inden en given opgave udføres.
   • Zimplex forbeholder sig retten til at kræve erstatning eller kompensation som følge af ikke planlagt afbrydelse af aftalt arbejde. Vi har ret til at fakturere for forgæves kørsel/besigtigelser etc.

   12.  Uoverensstemmelser og tvister 

   • Såfremt Kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal Kunden uden ubegrundet ophold straks reklamere skriftligt til Zimplex.
   • En tvist berettiger ikke Kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske en modregning, uden at der er modtaget en kreditnota fra Zimplex.
   • Enhver ordre og aftale, der indgås mellem Zimplex og Kunden, er underlagt dansk ret.
   • Enhver tvist, der ikke kan ordnes og løses i mindelighed, skal indbringes for retten i Zimplex værneting

   13.  Fotos

   • Ved udvalgte opgaver tages der fotos før/under/efter vores arbejde. Der tages kun fotos af de områder der arbejdes på. Fotos benyttes til dokumentation/undervisning/markedsføring. De offentliggøres aldrig med navn/adresse/tlf eller lignende info på Kunden. Ønsker man ikke at fotos benyttes til markedsføring, skal dette oplyses til info@zimplex.dk.

    

    

   Fag-specifikke salgsbetingelser

   Blæseopgaver – udover generelle punkter 

   • Som udgangspunkt anbefaler vi Kunden at købe en prøveblæsning, inden der aftales en komplet opgave der involverer blæsning. Denne prøveblæsning vil sikre at overflader ikke skades samt der udarbejdes et reference-resultat. Fravælges en prøveblæsning efter udtrykkelig anbefaling fra Zimplex, kan vi ikke tage ansvar for resultat/skader.
   • Står kunden selv for afdækning, eller har meddelt at afdækning ikke er nødvendigt eller er der ikke blevet fulgt anvisninger fra Zimplex, kan Zimplex ikke drages til ansvar for støv og/eller skader
   • Efter endt blæsning foretages en grov-rengøring, der ofte er en grov-fejning. En egentlig rengøring påhviler kunden. Vi fjerner selv afdækning og plast vi selv har opsat. Har kunden selv sat afdækning op, fjerner vi dette på timepris. Ved vandskader og blæseskader der skyldes eksterne forhold samt forkerte oplysninger fra Kunden, erstatter Zimplex ikke.Det er Kunden der skal sørge for at vi har fået alle relevante informationer.
   • Der tages forbehold for mærker og afskalninger fra tape brugt til afdækninger, forseglinger samt beskæringer osv.

   Skimmelsvamp – udover generelle punkter 

   • Ved relative ukomplicerede skimmelsvampeskader udbedrer Zimplex skaden, uden brug af eksterne rådgivere. Komplicerede skimmelsvampeskader udfører Zimplex alene med bistand fra ekstern rådgiver, hvorefter Zimplex ikke påtager sig noget ansvar for rådgivning. Det er Zimplex egenhændige beslutning, hvorvidt der er tale om en simpel eller en kompliceret skimmelsvamp skade.
   • Vi tilbyder gerne afsluttende test for skimmelsvamp, til dokumentation efter saneringsarbejde. Selve analysen skal dog altid foretages af uvildigt laboratorie.
   • Der tages forbehold for mærker og afskalninger fra tape brugt til afdækninger, forseglinger samt beskæringer osv.

   Asbest, PCB og lignende stoffer – udover generelle punkter 

   • Zimplex forpligter sig til at efterleve love om håndtering af farlige stoffer. Dette gælder både ved sanering samt affaldshåndtering og deponi
   • Det er kundens ansvar at der er mulighed for at der kan sættes miljø container tæt på det område, hvor der skal arbejdes, hvis opgaven kræver dette.
    Kan den ikke stå tæt på, fakturerer Zimplex for den ekstra tid der benyttes, til at fylde containere.
   • Der tages forbehold for mærker og afskalninger fra tape brugt til afdækninger, forseglinger samt beskæringer osv.
   • Kunden samt andre udefrakommende må aldrig komme ind på afspærrede områder uden sikkerhedsudstyr. Zimplex kan ikke drages til ansvar for følger, der opstår ved indtrængen på afspærret område.
   • Miljøcontainere og lignende beholdere der benyttes til at transportere farligt affald til deponi, faktureres separat, hvis andet ikke er aftalt.
    Der er altid betalingsbetingelser ved denne type faktura der hedder netto 8 dage.
   • Handler Zimplex på vegne af 3. mand, eksempelvis for boligselskab, forsikringsselskab eller lignende, er det alene 3. mand der har ansvaret for information til skadelidte/beboere m.v. om nødvendig info til 3. mand.
   • Det er altid kunden og evt. bygherre der har ansvaret for at give ALLE relevante oplysninger til Zimplex, inden en saneringsopgave påbegyndes.Sker der fejl, uheld eller skader, der skyldes manglende information, kan Zimplex ikke drages til ansvar.